Brandskyddsgenomgång


Brandskydd – skyldighet enligt lag


Den 1 januari 2004 trädde en ny Lag om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen. Lagen innebär att BRF Strandlycka i Annedal i egenskap av fastighetsägare skall
- Arbeta systematiskt med brandskydd.
- Göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna.
- Informera medlemmarna.

Systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen har valt att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att
- Upprätta systematiskt brandskyddsarbete i pärmform.
- Funktionskontrollera brandtekniska installationer 1 ggr/år enligt kontrollplan.
Okulärbesiktiga brandskyddet 4 ggr/år enligt kontrollplan.
Verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet.

Ansvar

Föreningen har det övergripande ansvaret för brandskyddet. Den enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses förorsakat eller förvärrat en skada.

Bostadsrättshavare är skyldig att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten, gärna en i varje rum. En brandvarnare bör bytas var tionde år. Det är den enskildes ansvar att förhindra och begränsa skador till följd av brand. Om det skulle börja brinna - ring omedelbart 112. Se till att alla i din omgivning, även grannar, blir varnade. Om möjligt, försök att släcka genom att kväva elden med vatten, brandsläckare, brandfilt eller annan lämplig filt eller motsvarande.

Vid en eventuell brand orsakad av gasolgrill på balkongen är det bostadsrättshavarens ansvar och dennes försäkring som ska täcka kostnader för skador och reparation.

I de fall man tar in hantverkare för att utföra Heta arbeten måste det utföras av någon som är certifierad och styrelsen skall informeras.

Styrelsen vill särskilt informera om följande speciella riskområden och riskbeteenden:

Trapphus, cykelrum och miljörum.
Låt aldrig brännbara saker, t ex tidningar, inredning till barnvagnar, plastleksaker eller annat brännbart förvaras i trapphus. Dessa avger giftigt rök vid en eventuell brand.

Tänk på att trapphus är inrycknings- och utrymningsvägar och skall vara framkomliga för både dig själv och räddningstjänsten. Dörrstängare till allmänna utrymmen som cykelrum, barnvagnsrum och cykelrum får inte kopplas bort. Alla dessa rum är brandceller och eftersom dörrstängarna ofta kopplas ur så dörrarna öppna och fungerar därför inte som de brandceller de ska vara. Vi ber er därför att inte under några omständigheter att koppla ur dörrstängarna i dessa rum.