Om föreningen


En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och lägenheterna. Som bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen äger man inte sin bostad, utan man äger rätten att nyttja och bo i bostadsrätten. När man bor i bostadsrättsförening delar man ansvar och skyldigheter med alla medlemmar i föreningen. Därför finns det stadgar och regler för vad bostadsrättföreningens medlemmar får och inte får göra. Det är alltid medlemmarnas ansvar att hålla sig uppdaterade om vad som gäller.

Styrelsen är föreningens verkställande organ och deras uppdrag är att arbeta för föreningens bästa. I styrelsens ansvar ingår det att se till att den löpande förvaltningen av föreningen sköts på ett bra sätt, där ingår även ordnings- och trivselfrågorna. Styrelsen ska även se till att den ekonomiska redovisningen utförs enligt lag och att ekonomin är ordnad på ett betryggande och ändamålsenligt sätt. Utöver det ingår även att verkställa de beslut som årsstämman fattar, så länge besluten inte strider mot lagar och/eller stadgarna.

Styrelsen är skyldiga att agera utifrån likabehandlingsprincipen, vilket innebär att lika fall ska behandlas lika. Likabehandlingsprincipen medför dock inte att alla medlemmar måste behandlas likadant i varje enskild situation. Finns det sakligt motiverande skäl är olikbehandling godtagbart.

Det är viktigt att komma ihåg att bostadsrättsformen innebär att styrelsen och/eller årsstämman ska göra en avvägning mellan föreningens och enskilda medlemmars ibland motstridiga intressen på ett balanserat sätt. Den enskildes rätt måste därför ibland stå tillbaka för föreningens intressen.