Renovering i lägenhet

Att inneha en bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten och att man som medlem äger nyttjanderätten till sin lägenhet. Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare är insatt i vad som gäller när du ska renovera eller bygga om i lägenheten. Ansvaret för underhållet av din bostadsrätt delas mellan dig och föreningen och regleras i föreningens stadgar, bostadsrättslagen samt i viss omfattning av föreningens trivselregler.
 
Du ska informera styrelsen innan du sätter igång med en renovering eller ombyggnation som inte avser lägenhetens ytskikt (t ex målning och/eller tapetsering) i lägenheten.
 
Styrelsens godkännande
För väsentliga förändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande innan och i vissa fall krävs även bygganmälan eller bygglov. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.
 
Du måste ansöka hos styrelsen minst 4 veckor innan planerad byggstart och arbetet får inte starta förrän styrelsen har godkänt din ansökan. Styrelsen kan även bevilja en villkorad ansökan, vilket innebär att villkor ställs för att du skall få göra renoveringen. Var så utförlig som möjligt i din ansökan av vad som skall ändras och bifoga gärna en ritning.

Vad är väsentliga förändringar?
Väsentliga förändringar är sådana som t ex berör bärande väggar, som avsevärt förändrar planlösningen eller som påverkar värme, ventilation, vatten och avlopp. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Badrum/toalett
Allt våtrumsarbete ska utföras av en våtrumscertifierad entreprenör. Entreprenören ska följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BKR), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Efter avslutat våtrumsarbete skall kopia av kvalitetsdokumentet skickas inom 1 månad till styrelsen.
 
El-arbeten/Heta arbeten
Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra en ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.

Ventilation
Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.

Byggavfall
Det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får under inga omständigheter slängas i föreningens sopsug eller miljörum. Säckar med byggavfall får inte stå på föreningens mark längre än nödvändigt. Du får inte heller lämna byggavfall i gemensamma utrymmen, som trapphus, portar eller gårdar.

Balkonginglasning
Föreningen har bygglov för balkonginglasning. Dnr: 2020-10402-575. Giltigt t.o.m 18/9-2025.


Informera dina grannar!
Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnation. Sätt gärna upp information i din portuppgång innan du sätter igång. Tänk på att även meddela i Boappa, då bygget kan störa andra utöver de som bor i din port. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar, nätter eller helger.

Viktigt att tänka på:
Att styrelsen har gett tillstånd innebär inte att styrelsen eller föreningen tar över ansvaret för utförandet.
Styrelsen kan neka beviljande av renovering om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller om den strider mot föreningens stadgar eller trivselregler.
Om en tillståndspliktig ändring görs utan tillstånd, kan föreningen kräva att du återställer lägenheten till tidigare skick.
Du är själv ansvarig för ev extra kostnader som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med dina renoverings-/ombyggnadsarbeten.

Fyll i ansökningsblankett för ombyggnation och skicka via e-mail till info@brfstrandlycka.se alt. läggas i föreningens postlåda på Pelle Svanslös gata 1.

Blankett hittar du här